Blue Car Autóbérlés, autókölcsönzés
+36 70 7 741 741 vagy +36 30 9 958 588
GÉPKOCSI BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött:

egyrészről                                                                                     másrészről

Cégnév: Vendégiroda Kft.                                            név / cégnév: …………………………………………………..

Cégjegyzékszám: 05-09-024341                                               Anyja neve / cégjegyzékszám: ………………………………

Székhely: 3534. Miskolc, Kiss tábornok u. 2.                          lakcím / székhely: ……………………………………………..

E-mail cím: bluecarautoberles@gmail.com                                     E-mail cím: ……………………………………………………..

Telefon: +36 70 7 741 741 / +36 30 99 58 588                       Telefon:………………………………………………………….

Aláírásra jogosult személy: Fegyverneki Péter                      Aláírásra jogosult személy:……………………………………

                                                                                               

mint bérbeadó – a továbbiakban:                                               mint bérbevevő – a továbbiakban:

                                      Bérbeadó                                                                                                  Bérlő

között a PEZ-652 forgalmi rendszámú, Opel Vivaro (2017) gyártmányú / alvázszám: ……………………http://webstilus.hu/  gépjárműre vonatkozólag, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 

       Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlet 2017 …………………… napjától 2017. …………………… napjáig tart, a bérbeadáskor kezdő …………………… km óra állással.
A bérlet időtartamára Bérbeadó időlegesen Bérlő használatába adja a fent részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.

     Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra, illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
     Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
     A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
     A gépkocsit kifejezetten tilos:
- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,

- üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,

- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

- másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,

- hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,

- alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

- élő állat szállítására használni,

- a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.

     Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először, és az akkor kapott információk szerint jár el. Amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – őt ott megvárja. Balesetnél a Bérlő köteles további kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére és kárára semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
     A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
     Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO éves biztosítási díjának megfizetése. A Bérlő köteles a bérleti időtartam alatt a gépjárműben bekövetkezett károk megtérítésére a kaució, de legalább a CASCO önrészének mértékéig.  Bérlő pedig tudomásul veszi: hogy a CASCO biztosítás 27. életévét betöltő személy esetén érvényes. A Bérlő köteles magánál tartani a gépjármű forgalmi engedélyét és indítókulcsát. Ha ezen tartozékok elvesznek, gépjármű eltulajdonítás esetén az összes költség a Bérlőt terheli. 

     A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a Bérlőt terhelik.
   A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
   A bérleti díj összege……………………………………………. Ft.-. A bérleti díj megfizetése a bérleti viszony megkezdésekor esedékes. Kaució szükséges, melynek mértéke 100.000 Ft, ami a gépjármű megfelelő állapotban történő visszaadásakor visszafizetésre kerül..
   A gépjármű napidíjába 400 km napi futásteljesítmény tartozik bele. Az ezen felüli használatra 25 Ft/km díj kerül felszámolásra.
   A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával  hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb hivatalos szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
   Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és az arról kapott nyugtát/számlát megőrizni, és a gépkocsi visszaadását követően bemutatni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik.
A gépjármű átadása és visszaadása is tele tankkal történik.

   A gépjárművet a Bérlő az általa átvett /tiszta/ állapotban köteles visszaadni, vagy 5.000 Ft tisztítási díj kerül felszámolásra, ami a kaucióból levonásra kerül.
   A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a Bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén, vagy amennyiben a bérlet letelte után a Bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a Bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, és a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő a fennálló tartozását a Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
    Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő bűncselekményt követte el, s ezért a Bérbeadó jogosult a Bérlővel szemben büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
   Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény miatt elmarasztalva nem volt és jelenleg sem áll  büntetőeljárás hatálya alatt.
   A jelen bérleti szerződést, az aláírási címpéldányban aláírásra jogosultként megjelölt, cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.
   Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
   A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
   Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy nagykorú magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.
   A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, és a Közúti Személyszállítási Szerződésekről szóló rendeletben foglaltak az irányadóak.
Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

 

Kelt: Miskolc, 2017. ………..……..……..……..……..……..


…………………………..                                                        

Bérbeadó

……………………………..

Bérlő

 
Alulírottak tanúsítják a gépjármű átvételének létrejöttét.

Név: ………………………………..…………….

Lakcím: …………………………………………..

SzIg. Szám: ……………………………………..

Aláírás: …………………………………………..

Név: …………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………..

SzIg. Szám: ………………………………………..

Aláírás: ……………………………………………..

Minden jog fenntartva - 2018 - autoberlesmiskolc.hu 

Adatvédelem

Pr cikkek

A weboldalt készítette és üzemelteti a vendeg.com